Zalecenia dla osób korzystających z leczenia:

W związku z koniecznością zachowania bezpieczeństwa sanitarno epidemiologicznego wszystkie osoby wchodzące i przebywające na terenie ośrodka proszone są o bezwzględne przestrzeganie poniższych norm postępowania.

 1. Na teren ośrodka można wejść pojedynczo o wyznaczonej wcześniej telefonicznie godzinie, przez oznaczone dedykowane wejście do budynku.
 2. Przed wejściem każda osoba będzie miała zmierzoną temperaturę. Osoby, u których zostanie stwierdzona temperatura powyżej 37,0 st. C nie zostaną dopuszczone do leczenia i wpuszczone na teren ośrodka.
 3. Każda osoba po wejściu na teren ośrodka jest zobowiązana przejść do przebieralni i zmienić ubranie na nowe, przeprowadzić dezynfekcję rąk, założyć nową maseczkę ochronne, (maseczki dostępne w recepcji)
 4. Przez cały czas pobytu na terenie ośrodka obowiązuje noszenie maseczek ochronnych i rękawiczek.
 5. Po terenie ośrodka należy poruszać się zgodnie ze wskazaniami i zaleceniami pracowników.
 6. Osoby, u których zostaną stwierdzone objawy takie jak podniesiona temperatura ciała, kaszel, duszności, bóle mięśni, zostaną poproszone o przerwanie leczenia i powrót do domu.
 7. Zaleca się aby w czasie przebywania na terenie ośrodka przestrzegać zasady odległości od innych osób na dystansie 2 metrów i przestrzegać zasad poruszania się pomiędzy stanowiskami zabiegowymi.
 8. Każda osoba zobowiązana jest do regularnego dezynfekowania rąk przy wejściu do gabinetu i przy wyjściu z gabinetu.
 9. Nie dopuszcza się posiadania jakichkolwiek zbędnych przedmiotów na terenie sal zabiegowych, w szczególności prosimy o pozostawienie w szafkach telefonów komórkowych i nie wnoszenie ich na teren sal zabiegowych.
 10. NIe dopuszcza się przebywania osób towarzyszących w salach zabiegowych, poza przypadkami wymagającymi specjalnej asysty.
 11. Osoby opuszczające ośrodek, proszone są o przestrzeganie kierunku i procedury wyjścia przez dedykowane pomieszczenia i wyjścia.
Zalecenia dla pracowników:

W związku z koniecznością ochrony zdrowia wszystkich pracowników i osób korzystających z leczenia w naszym ośrodku wprowadzam następujące zasady postępowania na terenie ośrodka:

 1. Ze względów bezpieczeństwa ustala się, że maksymalna ilość osób leczonych w tym samym czasie nie może być większa niż 12.
 2. Pierwsza grupa pacjentów będzie rozpoczynała leczenie o godzinie 9:00, kolejna grupa pacjentów będzie rozpoczynała leczenie o godzinie 13:00.
 3. Pacjenci stacjonarni powinni rozpoczynać leczenie w różnych godzinach, ta aby zachować dystans społeczny na terenie ośrodka.
 4. Przed rozpoczęciem wykonywania zabiegów wszystkie pomieszczenia zostaną zdezynfekowane i wywietrzone.
 5. Pomieszczenia powinny być wietrzone rano przez co najmniej 1 godzinę i regularnie w ciągu dnia, nie rzadziej niż raz na godzinę. W miarę możliwości związanych z pogodą okno powinny być otwarte przez cały czas pracy.
 6. Należy sprawdzić czy gabinet jest wyposażony w niezbędne środki ochrony osobistej i środki dezynfekujące.
 7. Każda osoba przed przystąpieniem do pracy zobowiązana jest umyć ręce w ciepłej wodzi z użyciem mydła, przeprowadzić dezynfekcję rąk i założyć rękawice ochronne.
 8. Obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych przez cały czas pracy na terenie ośrodka.
 9. Pomiędzy godziną 12:00 a 13:00 następuje przerwa w wykonywaniu zabiegów w celu całkowitej dezynfekcji wszystkich pomieszczeń, dezynfekcji klamek oraz wietrzenia pomieszczeń, w których przebywali pacjencji zgodnie z wytycznymi procedury sanitarno higienicznej obowiązującej w Klinice Rehabilitacji Nowy Dwór.
 10. W celach zachowania szczególnej ostrożności wszyscy pracownicy proszeni są o przyjście do pracy co najmniej 15 minut przed przewidywanym rozpoczęciem wykonywania obowiązków w celu zmiany odzieży, sprawdzenie stanowiska pracy, przygotowanie wystarczającej ilości środków dezynfekcyjnych.
 11. Wszyscy proszeni są o przestrzeganie kierunku ruchu pacjentów i instruowanie osób przebywających w ośrodku o zasadach zachowania odległości.
 12. Osoba wchodząca do gabinetu musi posiadać założoną prawidłowo maskę ochronną. Wymagane jest zdezynfekowanie dłoni przez wchodzącego przy wejściu i wyjściu z gabinetu.
 13. Należy przeprowadzić dokładną dezynfekcję miejsca wykonywania zabiegu po każdej osobie opuszczającej gabinet.
 14. W trakcie wykonywania zabiegów w pomieszczeniach zabiegowych nie mogą przebywać osoby towarzyszące.
 15. Nie dopuszcza się przynoszenia przez chorych przedmiotów osobistych a w szczególności telefonów komórkowych.
 16. Używanie przez pracownikow telefonów komórkowych w godzinach pracy na terenie ośrodka jest zabronione.
 17. Należy natychmiast zgłaszać do kierownika ośrodka wszystkie informację o występujących u pacjentów objawach takich jak kaszel, podwyższona temperatura, bóle mięśni.
 18. Osoby w opisanymi objawami powinny być poproszone o przerwanie zabiegów i przejście do wyznaczonego pomieszczenia w celu ich odizolowania.
 19. Należy pamiętać regularnym mierzeniu temperatury pacjentom.
 20. Osoby, które z racji wykonywanych zabiegów nie mogą pracować w rękawiczkach powinny po każdym zabiegu myć dokładnie ręce i po osuszeniu zdezynfekować je dokładnie.
 21. W każdym pomieszczeniu musi znajdować się płyn do dezynfekcji powierzchni, płyn do dezynfekcji rąk, zapas rękawiczek jednorazowych i ściereczki do wycierania powierzchni.
 22. W gabinetach zabiegowych nie może przebywać więcej niż cztery osoby z zachowaniem 2 metrowej odległości pod nadzorem rehabilitanta. Ilość powyżej 2 osób dopuszczalna jest tylko w gabinetach, których powierzchnia na to pozwala: kinezyterapii i fizykoterapii.
 23. W celu zwiększenia bezpieczeństwa dla wszystkich pracowników pozostają do dyspozycji dwa pomieszczenia, w których można przebywać w czasie przerwy w pracy.
Procedury postępowania z w przypadku podejrzenia u osoby leczonej zakażenia korona wirusem:
 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kasze, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, pacjent nie powinien zostać wpuszczony na teren ośrodka i dopuszczony do wykonania zabiegu w gabinecie. Powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Jeśli pacjent znajduje się w gabinecie, należy czasowo odizolować go w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomić dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu. Należy ustalić obszar, w którym poruszał się i przebywał pacjent i należy przeprowadzić sprzątanie i dezynfekcję tego obszaru zgodnie z procedurą higieniczno epidemiologiczną.
 3. Należy ustalić listę osób, które miały kontakt z osobą podejrzewaną o zarażanie na terenie ośrodka i postąpić zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.
 4. Wstrzymanie świadczenia usług i powiadomienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Pytania? Wątpliwości?

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą telefoniczną lub elektroniczną informacji o turnusie od: Rehabilitacja Nowy Dwór Sp.z o.o. Polityka prywatności